Thursday, May 30, 2013

Mute: മഴ ....

Mute: മഴ ....:  മഴ .... മഴ..നീപൊഴിയുക  വിണ്ണിൻ നേർത്ത വിഷാദം പൂണ്ടൊരു  കണ്ണീർക്കണമായ്  മണ്ണിൻ മോഹസ്മൃതികളിലൂറുമൊ- രമൃതിൻ കണമായ്‌  പ്രണയം വറ്റിവരണ്ട...

No comments:

Post a Comment